Please enable JS

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

10. novembar 2020 08:00

Ranije važeći Zakon o zaštiti na radu svojim mehanizmima odavno nije odgovarao potrebama modernog društva i problemima zaštite na radu sa kojim su se poslodavci i radnici današnjice susretali. Tako je nakon više od 30 godina vladavine starog zakona konačno usvojen i objavljen dana 30.10.2020. u Službenim novinama FBiH broj 79/20 novi Zakon o zaštiti na radu koji je ponudio adekvatnija rješenja zaštite i sigurnosti rada.

Zakon je uveo nove institiute, i to:

 • Vijeće za zaštitu na radu – koje osniva Vlada FBiH, a čine ga predstavnici Vlade FBiH, udruženja poslodavaca, sindikata i istaknutih stručnjaka za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika;
 • Povjerenik za zaštitu na radu - kojeg kod poslodavca koji zapošljava 30 ili više radnika, biraju ili imenuju radnici;
 • Radnik za zaštitu na radu - kojeg određuje poslodavac kod kojeg postoji poslovi sa povećanim rizikom, a koji obavlja poslove vezane za sprečavanje rizika i zaštite zdravlja radnika.

Zakon o zaštiti na radu reguliše i pitanje zdravstvenog nadzora, te predviđa pravo radnika na specifičnu zdravstvenu zaštitu/medicinu rada. Pri realizaciji prava radnika na specifičnu zdravstvenu zaštitu značajnu ulogu imaju ovlaštene zdravstvene ustanove.

Ovlaštene zdravstvene organizacije, između ostalog:

 • Upoznaju radnike sa rizicima po zdravlje koji su povezani sa njihovim radom i osposobljavaju radnika za pružanje prve pomoći;
 • Učestvuju u izradi akta o procjeni rizika na mjestu rada kod poslodavca;
 • Ocjenjuju i utvrđuju posebne zdravstvene sposobnosti koje moraju da ispunjavaju radnici za obavljanje određenih poslova na radnom mjestu sa povećanim rizikom ili za upotrebu, odnosno rukovanje određenom opremom za rad;
 • Vrši prethodne i periodične ljekarske preglede radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom i izdaju izvještaje o ljekarskim pregledima u skladu sa propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu;
 • Daju savjete poslodavcu pri izboru drugog odgovarajućeg posla prema zdravstvenoj sposobnosti radnika;
 • Poduzimaju druge aktivnosti u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona i provedbenih propisa, te tehničkih propisa i standarda koji se odnose na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu i općih akata iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu vrši kantonalna uprava za inspekcijske poslove, osim nadzora koji je dodijeljen u nadležnost Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog zakona vrši inspektor zaštite na radu, odnosno inspektor rada.

Raspon novčanih kazni za nepoštivanje novog Zakona o zaštiti na radu kreće se:

 • Od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM, za poslodavca, ovlaštenu organizaciju za zaštitu rada, proizvođača i uvoznika radne opreme i sredstava i opreme lične zaštite, investitora ili glavnog izvođača;
 • Od 500,00 KM do 1.500,00 KM za poslodavce - fizička lica;
 • Od 100,00 KM do 3.000,00 KM za odgovorna lice u pravnom licu;

Poslodavci su dužni da usklade opće akte sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.